REFERENTIES

Als toenmalige medewerkster (Preventieadviseur Psychosociale aspecten) van de arbeidsgeneeskundige dienst Idewe voerde Mevrouw Devriendt voor Touring een risicoanalyse uit m.b.t. onder meer OSGW. Voor onze arbeiders gebeurde dit via een enquêteformulier, voor onze bedienden via gespreksgroepen (in totaal +/- 700 werknemers). Zij deed dit deskundig en met engagement. Zij is er in geslaagd onze mensen op een constructieve manier rond te tafel te halen, wat resulteerde in een schat aan nuttige informatie.

Alain CHAROT, Preventieadviseur.

Wij kennen Veerle als begeleidster van onze intervisiegroep.
Ruimte creëren en ieder groepslid tot zijn/haar recht laten komen zonder de gemeenschappelijke focus te verliezen, is haar sterkte.De kracht van Veerle is dat zij onze Intervisiegroep een nieuwe impuls heeft gegeven. Ik heb het gevoel dat onze Intervisiegroep terug gestuurd wordt en dat Veerle er in slaagt om ieder groepslid te betrekken in het proces, afspraken nakomt en respect en vertrouwen geeft. Veerle bewaakt ook de gemaakte afspraken, oordeelt en adviseert niet te snel. Ze luistert, neemt waar en interpreteert niet.Veerle faciliteert het groepsgebeuren waardoor ieder groepslid zich gehoord en gezien voelt en toch de neuzen in dezelfde richting te houden. Zij moedigt ons aan om kritisch te zijn en feedback te geven over haar manier van coaching. Iedere samenkomst wordt door haar ook terdege grondig voorbereid en werkafspraken worden opgevolgd.

Lisbeth Renard (Elia) , Diane Degreef (Laborelec) , Chris Baeyens (RSZ) ; leden van de intervisiegroep sociaal consulenten uit verschillende organisaties

Veerle Devriendt werkt als docent mee in de specialisatieopleiding tot preventieadviseur in de psychosociale aspecten. Haar ervaring met de aanpak van psychosociale problemen op het werk zoals burnout wordt sterk gewaardeerd door Lucina alsook door de cursisten.

Prevent Academy / Lucina Opleidingen

Veerle Devriendt is al jaren lesgeefster, trainer bij Cresept, voor wat psychosociale belasting op het werk – in al zijn factetten – betreft. We kunnen altijd op haar rekenen. Wij appreciëren vooral haar groot aanpassings- en inlevingsvermogen, gebaseerd op gedegen kennis en een ruime ervaring in dit domein.

Lutgart Bernauw, Directeur, CRESEPT

Wij trokken Veerle Devriendt aan om onze opleiding ‘omgaan met grenzen’ voor verzorgenden te dragen. Over de ganse lijn was het comfortabel met Veerle samen te werken. De deelnemers (50 sessies met telkens een 20-tal verzorgenden) waren meer dan tevreden over inhoud en interactie van het pakket. Wijzelf konden terugvallen op een flexibele kracht, welke niet te beroerd was met ons mee denken.

Peter Vanslembrouck, Preventieadviseur psycholoog, Mediwet

Werken met Veerle is aanpakken, is begrepen worden maar ook gediagnosticeerd, bevestigd worden in het goede maar ook gewezen worden op de terreinen waar er iets aan schort, met die scherpe neus van haar, niet aflatend en verder gravend, zoekend en onderzoekend…
Werken met haar is je rugzak binnenste buiten keren en kritisch onderzoeken, afwegen en terug vullen met de juiste prioriteiten. Is zicht krijgen op de zwaarte van die rugzak, de kwaliteit van je wandelschoenen en de te begane weg. Is bemoedigd worden maar ook gewaarschuwd.
Werken met Veerle is licht en luchtig maar tegelijkertijd ook doodernstig en niet vrijblijvend, ze laat je achter met concrete afspraken of wegen naar oplossingen, met stappenplannen, met bruikbare tips en adviezen, een stevige aanpak. Er wordt geschud aan de boom maar daardoor staat hij achteraf steviger en beter geworteld.
Dank je wel, Veerle! Ook voor jou alle goeds en veel succes!

(anoniem)

Beste Veerle ,

In de eerste plaats wil ik je van harte danken voor alle advies , bijstand , psychisch en morele bijstand. Je was er verdomme altijd ! En hoe?

Hoe diep een mens kan geraken en helemaal stuurloos rond dobbert als je gelijktijdig een relationele breuk ten gevolge van traumatisch feiten ondergaat , een zware operatie moet ondergaan en verwerken en bovendien je werk verliest is me helemaal duidelijk geworden. Zoveel op zo een korte tijd en van die omvang , was me net wat teveel. Ik vond de weg niet meer…….
Je hebt mijn problemen niet zelf opgelost , maar ik kon me geen betere loods aan boord gehaald hebben . Onze gesprekken waren telkens een opluchting en beetje bij beetje trok de mist op en kon ik de koers van mijn schip wijzigen om uiteindelijk geen onherstelbare averij op te lopen. Jij hebt met volle overgave en geduld uw vakbekwaamheid aangewend om mijn zelfvertrouwen en kracht weer terug te vinden , altijd met dezelfde toewijding. Bij jou kwam ik mezelf tegen . Ik heb op geen enkel moment het gevoel gehad dat ik mijn diepste gevoelens aan een volstrekte vreemdeling aan het blootleggen was , die er bovendien niets van begreep. De doortastende interactieve aanpak van in vraagstelling , gepaard met de nodige objectiviteit en aangepast aan het individu en de situatie heeft me toegelaten uit het isolement van mijn problemen te treden en concrete aanpak te realiseren. Je hebt heel goed naar me geluisterd en me bovendien fantastisch geholpen .

Bart

KBC Verzekeringen startte ruim 20 jaar geleden met haar huidige werkwijze inzake het begeleiden van slachtoffers van ongevallen die een zware impact hadden op hun leven. Die start was eigenlijk een door-start, aangezien ook daar voor reeds heel wat aandacht uitging naar de verwerking van bijoznder leed bij de slachtoffers.
Onze aanpak is er op gericht om het verwerkingsproces na ongevallen (in de breedste zin van het woord) bij de slachtoffers (en de daders) vlotter te laten verlopen zodat zij het gebeuren minder emotioneel kunnen benaderen. Uitgangspunt daarbij is dat bij een goed verlopend verwerkingsproces de gesprekken met de slachtoffers over de afhandeling van de schaderegeling (de vergoedingen) in een opener sfeer kunnen verlopen dan wanneer de verwerking nog niet op het goede spoor zit. De ervaringen die wij door de jaren heen met deze aanpak verzamelden bewijzen dat dit ook zo is.
Deze bijkomende dienstverlening wordt aangeboden aan slachtoffers (eigen cliënten én tegenpartijen) die aan bepaalde minimumcriteria beantwoorden. Rode draad doorheen deze criteria is steeds het feit dat het voorval sterk moet ingrijpen op de leefwereld van het slachtoffer, zowel privé als professioneel, maatschappelijk of sociaal.
Het is in het kader van deze aanpak dat wij al sedert meerdere jaren ook een beroep doen op de diensten van Veerle DEVRIENDT. Zij wordt zo regelmatig geconfronteerd met de gevolgen van bijvoorbeeld zware verkeersongevallen, waar begeleiding aangewezen is voor de slachtoffers en hun nabestaanden. Haar taak is het daarbij te zorgen voor de eerste opvang en begeleiding, maar ook om te detecteren of verdere therapie aangewezen is, en hen dan verder wegwijs te maken in het aanbod op dat vlak. Evenzeer bood/biedt dat haar de mogelijkheid om de leefwereld van de schaderegeling te leren kennen, zowel vanuit het oogpunt van de verzekeraars als van dat van andere bij dit proces betrokken partijen (advocaten, dokters,…) hetgeen haar bij haar optreden zeker tot voordeel strekt. De samenwerking met Veerle verloopt dan ook goed en professioneel, tot meerdere appreciatie van de begeleide slachtoffers, en van onze interne medewerkers-schadebeheerders.

Luc Vandezande
Hoofd Gecentraliseerd Schadebeheer Defendo rechtsbijstand en coördinator Slachtofferbegeleiding KBC Verzekeringen

Wij hadden in onze organisatie een vacature voor een directeur in één van
onze instellingen.
Na een werving langs verschillende kanalen, hebben wij uiteindelijk drie
kandidaten weerhouden. Om ons in de finale keuze te ondersteunen, hebben wij
de hulp ingeroepen van Mevr. Devriendt.
Zij heeft onze drie kandidaten zeer professioneel gescreend tijdens
langdurige individuele gesprekken. Door de conclusies die dan naderhand met
Mevr Devriendt besproken werden hebben wij een doordachte keuze kunnen maken,
ondersteund door de bevindingen van Mevr Devriendt.
Wij danken haar voor haar positieve inbreng in ons selectieproces en kunnen
haar alleen maar aanbevelen.

Ronny Van Hemeldonck, Algemeen Directeur, Zusters van Vorselaar

Veerle Devriendt kwam in onze organisatie als bemiddelaar in een geblokkeerd arbeidsconflict tussen twee medewerkers.
In nauw overleg met het management, werd het probleem door individuele gesprekken met de medewerkers ontmijnd en in kaart gebracht.
Afspraken voor zakelijkheid in de werkafspraken werden gemaakt.

Jan Buysse, Algemeen directeur afvalintercommunale

Ook met deze partners werkt(e)
Veerle Devriendt Consulting samen: