Psychosociale belasting op het werk

Het koninklijk besluit van 17 mei 2007 stelt de verplichtingen van de werkgever vast betreffende de preventie van de psychosociale belasting veroorzaakt door het werk.

Psychosociale belasting wordt gedefinieerd als elke belasting van psychosociale aard die haar oorsprong vindt in de uitvoering van het werk en die schadelijke gevolgen heeft voor de lichamelijke of psychische gezondheid van de persoon.

Deze gevolgen kunnen zich uiten in slaapproblemen, hoge bloeddruk, ademhalingsmoeilijkheden, hoofdpijn, spijsverteringsstoornissen,… Op psychisch vlak kan het gaan om depressie, gebrek aan motivatie, angst en zelfmoordgedachten.
De oorzaken van psychosociale belasting zijn onder andere stress te wijten aan de arbeidsvoorwaarden, relationeel leed bij bepaalde interpersoonlijke of groepsconflicten evenals geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk.

De werkgever moet – zelfs vooraleer er zich incidenten voordoen – een risicoanalyse uitvoeren waarbij de factoren worden bepaald die psychosociale belasting kunnen veroorzaken (stress, geweld, pesterijen, bepaalde soorten conflicten…). Ook worden er primaire, secundaire en tertiaire preventiemaatregelen getroffen op het niveau van de organisatie, de groep of het individu.

Veerle Devriendt Consulting biedt praktisch advies en expertise aan verantwoordelijken in de organisatie voor het opzetten van preventieve maatregelen rond het welzijn van de medewerkers. Ook verlenen wij ondersteuning bij het verzorgen van de communicatie en een goede afstemming op de interne structuur van de onderneming.
De aandacht ligt op het preventieve aspect, waarbij de inspanningen gedragen worden door iedereen: het individu, het team en de hele organisatie. Slechts indien op al deze niveaus wordt gewerkt, heeft men het meeste resultaat.

Concreet omvat de ondersteuning bij Psychosociale
belasting op het werk volgende activiteiten:

 • Gestructureerd overleg door het organiseren van vergaderingen met werkgroepen, leidinggevenden of verantwoordelijken.
 • Helpen opstellen van een beleid rond deze thema’s in de organisatie.
 • Uitvoeren van risicoanalyses door middel van individuele – of groepsinterviews.
 • Adviseren rond primaire, secundaire en tertiaire preventiemaatregelen die nodig zijn op het niveau van de organisatie, de groep of het individu.
 • Informeren of opleiden van de diverse actoren rond de thema’s stress, pesten, ongewenst grensoverschrijdend gedrag op het werk, conflicten , …
 • Intervisie en opvolging om uw organisatie te blijven ondersteunen en op regelmatige momenten te evalueren.
 • Selectie, opleiding en intervisie van vertrouwenspersonen in de organisatie.
 • Coaching van leidinggevenden in hun omgaan met medewerkers.
 • Coaching van medewerkers in verband met privé- en werkgerelateerde situaties en/of problemen.
 • Opvang van medewerkers in de organisatie in moeilijke situaties, bijvoorbeeld: slecht nieuwsgesprek, toekomstige herstructureringen, reorganisaties en afvloeiïngen.
 • Fungeren als vertrouwenspersoon voor bedrijven van minder dan 20 werknemers.

Het voordeel van het aantrekken van een externe consultant voor veel van bovenstaande activiteiten is dat die persoon onbevooroordeeld en niet gekend is.

Veerle Devriendt Consulting probeert maatwerk te leveren. Oplossingen worden voorgesteld die zou nauw mogelijk aansluiten bij de noden van de onderneming, eerder dan met ‘kant-en-klare’ algemene methodes te werken. Ook hier staat een interactieve stijl centraal, met oog voor discretie, respect voor ieders eigenheid en authenticiteit.

Als preventieadviseur psychosociale aspecten en als consultant kan ik terugblikken op een jarenlange expertise met tientallen bedrijven en organisaties uit verschillende sectoren